Product

 

 

BLUESIL TCS 7520 B SH 储存温度要介于 -20 °C/ -4 °F 和 40 °C/ 104 °F 之间,从生产日期开始产品保质 6 个月欧盟《报废车辆指令》

BLUESIL TCS 7520 B SH

涂层;防火;纺织涂层;高温防护;防水性

双组份室温硅橡胶

液态硅橡胶

欧盟《报废车辆指令》

亚太区

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS